Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Projekt - Investice do ZŠ Březová

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Název projektu:              Investice do ZŠ Březová

Číslo projektu:                 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005335

Příjemce dotace:            Město Březová

 

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován v rámci areálu ZŠ Březová ( subjekt/provozovatel) jejím zřizovatelem, městem Březová. Jde o rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury (rekonstrukce stávající učebny dílen na učebnu přípravy pokrmů s kapacitou 15 žáků).  Hlavní aktivita je realizována včetně zabezpečení bezbariérovosti provozu prostřednictvím stavebních úprav a výtahu (budova s odbornými učebnami školní družinou). Vedlejší aktivitou projektu jsou úpravy zeleně a venkovního prostranství v areálu ZŠ Březová (oplocení a elektronické zabezpečení hlavní budovy školy).

 

Cíle projektu:

Základním cílem projektu je vybudování učebny vaření ve vedlejší budově místní základní školy. To prostřednictvím rekonstrukce dílen a s předpokládanou kapacitou učebny 15 žáků a dělenou výukou. Je předpokládáno zvýšení kvality výuky v rámci předmětu pracovní výchova/tematický okruh příprava pokrmů. Bezbariérovost souběžně zvýší atraktivitu budovy a umožní sociální inkluzi (sociální začlenění) žáků se zdravotním postižením. Oplocení areálu hlavní budovy a elektronický systém pak zajišťuje bezpečnost žáků a ochranu majetku (omezení přístupu rizikových skupin). Realizací projektu bude naplněn specifický cíl 4.1 IROP, kterým je Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

 

Výsledky projektu:

Rekonstrukce učebny v rámci projektu je orientována na cílovou kompetenci technické a řemeslné obory.  V rámci projektu bude rekonstrukcí vybudována specializovaná učebna s kapacitou 15 žáků.  Projekt tak přispěje ke zvýšení časové dotace tematického okruhu pracovní výchovy, kterou je příprava pokrmů. Učebnu lze využít i pro zájmové kroužky dětí, partnerské MŠ a další aktivity. Vybudování výtahu a zajištění bezbariérovosti, jako další klíčové kompetence, zajišťuje vytvoření rovných příležitostí ve vzdělávání žáků. Realizované investice do oplocení a jeho elektronické zajištění je základním předpokladem pro zvýšení bezpečnosti areálu školy (žáci/provoz/majetek).

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:      2 341 668,00 Kč

Příspěvek Evropské unie na projekt:     2 224 584,60 Kč

Vlastní zdroj financování města:                 117 083,40 Kč

16.3.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz