Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Zápisník strážníka Pavla - Centrum prevence městské policie Sokolov a 2.A

náhled

1.12. je vlastně 112. A víte, co to číslo znamená? No přece 150+155+158+156...

Kroužek bowlingu

náhled

Otevřeli jsme nový kroužek bowlingu...

1.12.2017

Informace pro rodiče žáků 9.ročníku

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Informace o jednotlivých školách naleznete v Atlasu středních škol nebo na webových stránkách škol.

Podávání přihlášek

 • povolené je jen podání dvou přihlášek v 1. kole přijímacího řízení (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

 • termín pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je 1. březen na první kolo přijímacího řízení,

 • v dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč i nadále omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu),

 • přihlášku můžeme vyplnit ve škole, vy jen podepíšete, nebo vyplníte sami, škola potvrdí vysvědčení

 • nejpozdější termín pro vyplnění přihlášek školou si dáme 7. 2. 2018,

 • během ledna a prvního týdne v únoru musí žáci nahlásit výchovnému poradci   Mgr. Marice Veselé nebo třídní učitelce Bc. Markétě Krupičkové dvě vybrané střední školy s kódem uvedeným v Atlasu škol,

 • školy na přihlášce vyplníte v pořadí – 1. škola, kterou chcete studovat více,

 • závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní způsobilost ze zákona potvrdí lékař,

 • v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). Doporučení k přijímacímu řízení vystaví PPP.

Povinná jednotná zkouška v oborech s maturitní zkouškou

 • již druhým rokem v přijímacím řízení je konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,

 • jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech formou jednotných písemných testůz předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.), (přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %),

 • písemné testy jednotné zkoušky tak může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola,

 • v případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

 • Informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách www. cermat.cz.            Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.

Výsledky přijímacích zkoušek

 • PŘIJATÍ - vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů naleznete na stránkách škol nebo na viditelném místě školy (písemně vás školy nebudou o přijetí informovat),

 • NEPŘIJATÍ - písemné rozhodnutí zašlou jen nepřijatým uchazečům,

 • ODVOLÁNÍ – musíte podat do 3 dnů od obdržení vyrozumění o nepřijetí, odvoláváte se vy jako rodiče.

 • Zápisový lístek

 • potřebujete jej, až budete přijati – v dubnu,

 • zápisový lístek vám vydává naše škola, vyzvednete si jej po předchozí domluvě u výchovné poradkyně Mgr. Mariky Veselé, kontakt marikavesela@zs-brezova.cz,

 • zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, bude předán jen na základě podpisu zákonného zástupce,

 • vydání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou, HLÍDEJTE HO JAKO OKO V HLAVĚ!!! Není jednoduché získat náhradní,

 • až budete přijati, rozhodnete se pro školu, odnesete zápisový lístek na vybranou školu, jakmile jej odevzdáte, nelze vzít rozhodnutí zpět (výjimka uvedena ke konci),

 • po vyhlášení výsledků ho musíte předat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, (

 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, av případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konání.

 • Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

  Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín

Aktivita

do 31. října 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2017

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2018

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2018

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

23.11.2017 | Výchovný poradce

Dopravní výchova 5.A

náhled

20. 11. 2017 probíhala výuka žáků 5. ročníku v Domě dětí a mládeže v Sokolově...

22.11.2017

Sourozenci Hruškovi opět zabodovali

náhled

Rok se s rokem sešel a sourozenci Adam (4.A) a Maruška (6.A) si opět zahráli v MěDDM Dráček...

21.11.2017

Světový den laskavosti

náhled

Dne 13. listopadu 2017 se naši žáci, kteří navštěvují Klub silných, zapojili do Světového dne laskavosti...

20.11.2017

Princezna na hrášku

náhled

Děti ze školní družiny shlédly další divadelní představení pana Pohody...

13.11.2017

Radost s písničkou

náhled

V pátek 3. listopadu druháci rozdávali radost po chodbách školy písní " Vyletěl si pyšný drak"...

6.11.2017

Výukové pásmo pro žáky 1. a 2. tříd

náhled

V rámci environmentální výchovy se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili výukového pásma...

6.11.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz