Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Den Země

náhled

Tento mezinárodní ekologický svátek, konající se vždy 22. dubna, má upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí a problematiku možných řešení. Naše škola se stejně jako každý rok k této oslavě připojila.

Jako téma dne jsme zvolili VODU. Vodu jako základní podmínku života na Zemi, vodu jako dokonalou chemickou sloučeninu, vodu jako poutníka naší krajinou, vodu jako nespoutaný přírodní živel, vodu jako klenot, který je nutné chránit, neplýtvat s ním a neznečišťovat ho, vodu jako věc, kterou dnes už nelze považovat za samozřejmost. Všechny tyto vlastnosti vody jsme předložili našim žákům v Den Země a snažili jsme se, aby se nad tím vším zamysleli, aby si vodu prožili a kreativně i vodu ztvárnili.

Na prvním stupni jsme začali den motivačními videi na téma koloběh vody v přírodě a o putování vody z řek a nádrží do našich domácností. Pak většinou následovala diskuse a povídání o významu vody v přírodě, o jejích vlastnostech a důležitosti ochrany zdrojů vody. Některé třídy recitovaly básně o vodě nebo si zazpívaly o vodě písničky. Načerpané informace o koloběhu vody pak děti ztvárňovaly ve výtvarných dílech. Co třída, to originální nápad a výtvor. A protože učení o přírodě bez přírody není ono, vyrazily všechny třídy do terénu k Březovskému potůčku. Zkoumaly zákruty potůčku, rychlost toku, rostlinky i zvířátka na březích a poslouchaly zurčení vody. A jelikož jsme se rozhodli tento den i bádat, nabrali si žáci do sklenic vzorky vody z potůčku a ve třídách zkoumali společně s dalšími vzorky tekutin jejich vlastnosti (kyselost, čistotu, rozpustnost látek ve vodě aj.). Své zkoumání zaznamenávali do pracovních listů a měli radost ze vzájemné spolupráce i objevování (fotografie viz stránky jednotlivých tříd).

Druhý stupeň také zahájil den naučnými videi, pak osmáci s deváťáky odjeli na exkurzi do Úpravny vody Horka, kde byli seznámeni s celým procesem úpravy vody z vodní nádrže a cestou této vody do našich domácností. Pro šesťáky a sedmáky byla připravena návštěva Čističky odpadních vod na Březové, kde jim byl ukázán proces čištění odpadní vody z domácností. Děkujeme VOSSu za zprostředkování těchto exkurzí. Dále nechyběla ani procházka podél potoka a zamyšlení se nad důležitostí meandrů potoka a nebezpečím meliorací pro přírodu a pro riziko povodní. Zbytek dne trávený v učebnách probíhal ve znamení bádání na téma voda (měření pH, filtrace vody), vypracovávání pracovních listů s tématem vody a ztvárňování koloběhu vody výtvarnými technikami.

Vodu jsme nechali dětem protéci všemi smysly, a pokud jejich smysly i úmysly zůstanou čisté, tak snad už nikdy nebudou vnímat vodu jenom jako „vodu“.

                                                                                                       Za ZŠ Šárka Krausová, koordinátorka EVVO

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
11.5.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz